Skip to content

เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆที่บ้านนกขมิ้น

โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ฮิวแมนทัชได้มีโอกาสเห็นน้ำใจ และความดีงามในสังคมไทยแห่งความเอื้อเฟื้อ ทางเรารู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นสื่อกลางความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีที่ผู้คนมีต่อกัน จากการที่เป็นร้านขายของขวัญทำให้เราได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์จำนวนมาก ที่ผู้สั่งซื้อให้เราส่งของขวัญถึงผู้รับโดยตรง และให้เขียนข้อความจากใจลงในการ์ดแทนผู้ให้ ซึ่งนอกจากของขวัญจะมีถึงพ่อแม่ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล เดินทางไปมาหากันลำบากในช่วงนี้แล้ว ยังมีคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ให้เราจัดส่งของขวัญให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในสังคม เช่นการสั่งซื้อแมสหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์สเปรย์ฮิวแมนทัช เพื่อมอบให้แก่น้องๆ ในการดูแลของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยให้เราจัดส่งแก่ทางมูลนิธิโดยตรง

ขอขอบคุณที่ให้แบรนด์เล็กๆ ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจส่งมอบความรัก Love Is Action เพราะเราเชื่อว่าความรักนั้นจะต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำให้ผู้ที่เรารักได้รับรู้  

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรคริสต์เตียนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้เสพยาเสพติด ด้วยการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญในโลกกว้างในวันข้างหน้า

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดย Mr.Erwin Groebli ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์  ผู้ได้พบเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ และรู้สึกสงสาร ที่เด็กๆไม่มีบ้านอาศัย จึงได้เช่าห้องพักให้กับเด็กๆเหล่านั้น เพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอน ต่อมาเด็กเหล่านั้นได้ชวนเพื่อนๆ เด็กเร่ร่อนด้วยกันมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและดำเนินการมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้นโดยตรงได้ที่ โทร 02.3755392 www.baannokkamin.org ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านค่ะ 

“เพราะที่สุดแล้ว สามสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือ ความเชื่อศรัทธา ความหวังในจิตใจ และความรัก ซึ่งความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด" ถอดความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ 1 โครินธ์ 13:13

letter-from-baannokamin.org
Leave a comment

Your email address will not be published..

Cart

Your cart is currently empty.

Start Shopping

Select options