Direkt zum Inhalt

เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆที่บ้านนกขม Nein

โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเ ด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

Nicht verfügbar ฮิวแมนทัชได้มีโอกาสเห็นน้ำใจ นสังคมไทยแห่งความเอื้อเฟื้อ ทางเรารู้สึกขอ บคุณที่ได้เป็นสื่อกลางความรัก ความห่วงใย แล ะความปรารถนาดีที่ผู้คน มีต่อกัน จากการที่เป็นร้านขายของขวัญทำให้ เราได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์จำนวนมาก ที่ผู้.สุ ่งซื้อให้เราส่งของขวัญถึงผู้รับโดยตรง และใ ห้เขียนข้อความจากใจลงในการ์ดแทนผู้ให้ ซึ่ง นอกจากของขวัญจะมีถึงพ่อแม่ ญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล เดินทางไปมาหากันลำ Mehr erfahren ให้เราจัดส่งของขวัญให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในส ังคม เช่นการสั่งซื้อแมสหน้ากากผ้า และแอลกอฮ อล์สเปรย์ฮิวแมน ทัช เพื่อมอบให้แก่น้องๆ ในการดูแลของมูลนิธ ิบ้านนกขมิ้น โดยให้เราจัดส่งแก่ทางมูลนิธิโ ดยตรง

Das ist nicht der Fall วนหนึ่งในพันธกิจส่งมอบความยัก อว่าความรักนั้นจะต้องแสดงออกมาเป็นการกระท ้ผู้ที่เรารักได้รับรู้

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรคริสต์เตียนที ่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร ่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้เสพยาเสพต ิด ด้วยการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างควา มแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมเผ ชิญในโลกกว้างในวันข้าง หน้า

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพ 2532 โดย Herr Erwin Groebli ิตเซอร์แลนด์ ผู้ได้พบเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่ง ในย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ และรู้สึกสงสาร ที.เ ็กๆไม่มีบ้านอาศัย จึง ได้เช่าห้องพักให้กับเด็กๆเหล่านั้น เพื่อเ Mehr erfahren วนเพื่อนๆ เด็กเร่ร่อนด้วยกันมาอยู่เพิ่มมาก ขึ้น จำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นจ ุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิ Mehr erfahren น

Mehr erfahren รงได้ที่ 02.3755392 www.baannokkamin.org ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านค่ะ

„เพราะที่สุดแล้ว สามสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ท ุกคนก็คือ ความเชื่อศรัทธา ความหวังในจิตใล. แุ ะความรัก ซึ่งความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด" ถอดค 1. September 13:13

Brief von baannokamin.org
Hinterlasse einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht..

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Beginn mit dem Einkauf

Optionen wählen